Petitii

SOLUTIONAREA PETITIILOR

Impreuna cu compania de brokeraj , facem eforturi constante să oferim clienților servicii excelente și sunt întotdeauna binevenite părerile acestora.

Petitiile/reclamatiile vor fi gestionate la nivelul companiei de brokeraj,cu eficiență, operativitate și corectitudine.

Petent
– persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanţi ai acestora, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare;

Petiţie
 – cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea societăţilor şi brokerilor.

Procedura de solutionare a petitiilor 
 – click aici pentru a consulta Procedura.
Toate petițiile sunt înregistrate in registrul unic de petiții al companiei de brokeraj, indiferent de modalitatea de primire a acestora.
Pentru petițiile inregistrate , se va transmite un răspuns oficial la adresa indicata de către petent (prin e-mail sau prin curier).
Termenul de soluționare a petiției este de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.
Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care s-a rezolvat o reclamație/petitie, aveți dreptul de a vă adresa cu plângere la :

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5,
Cod 050092, București
Call center 0800 825 627
Fax 021 659 60 51
office@asfromania.ro
www.asfromania.ro

Petitia se poate transmite  la A.S.F. prin accesarea Portalului ONLINE – Depunere Petiție/Reclamație/Sesizare 
 
METODE ALTERNATIVE DE SOLUTIONARE PE CALE AMIABILA A DISPUTELOR

În vederea soluţionării pe cale amiabilă a disputelor
 dintre brokeri şi asiguraţi, contractanţi, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanţii acestora, la solicitarea uneia dintre părţi,se utilizează metodele alternative de soluţionare a litigiilorprevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul; soluţionarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluţionare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părţilor de a se adresa instanţelor de judecată abilitate.

În conformitate cu art.23 din Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), va informam ca :

În situația soluționării nefavorabile a reclamației cu privire la un produs de asigurare, consumatorul are dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit Regulamentului ASF nr.4/2016 și OG nr. 38/2015.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.

Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluţionarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul şi-a exprimat în mod expres şi voluntar opţiunea de soluţionare.

Pentru informa
ții complete privind procedura SAL puteti consulta: www.salfin.ro